Kiinteistökaupan purkaminen ja sen edellytykset

Kiinteistökauppa voidaan osapuolten tahdosta purkaa sopimuksella. Tällainen sopimus on tehtävä kiinteistökaupan määrämuodossa, ja huomioida tulee se, että purkaminen voi johtaa velvollisuuteen maksaa varainsiirtovero sekä alkuperäisestä kaupasta että sen purkamisesta.

Kauppa voidaan purkaa myös toisen osapuolen vaatimuksesta kauppakirjan purkavan ehdon perusteella, joka on tullut merkitä kauppakirjaan. Purkavan ehdon täyttyessä kauppa purkautuu ja kiinteistö palautuu myyjälle. Lisäksi kauppa voidaan purkaa sopimusrikkomuksen perusteella tai mikäli kohteessa on virhe. Mikäli osapuolet eivät näissä tapauksissa sovi kaupan purkamisesta, voi toinen osapuoli vaatia sitä tuomioistuimessa. Kanne kiinteistön palauttamisesta myyjälle kauppakirjan purkavan tai lykkäävän ehdon perusteella tulee nostaa kolmen kuukauden kuluessa ehdon voimassaolon päättymisestä.

Kauppaa ei voida purkaa, ellei sitä koskevaa kannetta ole pantu vireille kymmenen vuoden kuluessa siitä, kun kiinteistön hallinta on luovutettu.

Mikäli kauppa puretaan, on ostajan palautettava kiinteistön hallinta takaisin myyjälle. Jos ostaja ei voi palauttaa kiinteistön hallintaa, ei hänellä ole myöskään purkuoikeutta. Myyjän on purkutilanteessa palautettava maksettu kauppahinta ostajalle, sekä korvattava mahdollinen kiinteistöstä saatu merkittävä tuotto tai hyöty. Lisäksi myyjän on suoritettava ostajalle kohtuullinen korvaus kiinteistön hoidosta aiheutuneista tarpeellisista kustannuksista sekä sellaisista hyödyllisistä kustannuksista, jotka ovat lisänneet kiinteistön arvoa. Myyjän on maksettava kauppahinnan palautukselle korkolain mukaista korkoa siitä päivästä lukien, jona hän vastaanotti kauppahinnan.

Ostajalla on oikeus kohtuullisessa ajassa viedä pois kiinteistöltä rakentamansa rakennukset ja sellaiset hankkimansa laitteet, jotka eivät ole kiinteistön tavanomaisen käytön kannalta välttämättömiä tai joiden irrottamisesta ei aiheudu huomattavaa vahinkoa kiinteistölle. Sopijapuoli saa pidättyä omasta palautuksestaan, kunnes toinen sopijapuoli täyttää oman velvollisuutensa sekä maksaa korvauksen ja koron, jotka tämä on velvollinen suorittamaan, tai asettaa hyväksyttävän vakuuden niiden suorittamisesta.

Jos ostaja on perustanut kiinteistöön kohdistuvan erityisen oikeuden taikka jonka toimenpiteen tai laiminlyönnin vuoksi kiinteistön arvo on alentunut, saa purkaa kaupan vain, jos hän maksaa arvon alentumista vastaavan korvauksen myyjälle. Jos kiinteistöä rasittaa ostajan perustama panttioikeus, ostaja saa purkaa kaupan vain maksettuaan myyjälle sen, mikä voidaan panttioikeuden nojalla periä kiinteistöstä.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Tutustu Myös

Kiinteistökaupan purkaminen ja sen edellytykset

Kiinteistökauppa voidaan osapuolten tahdosta purkaa sopimuksella. Tällainen sopimus on tehtävä kiinteistökaupan määrämuodossa, ja huomioida tulee se, että purkaminen voi johtaa velvollisuuteen maksaa varainsiirtovero sekä alkuperäisestä

Lue Lisää »